תנאי שימוש

תנאי שימוש

שלום וברוכה הבאה לאתר "אמהות מבשלות ביחד"!

האתר "אמהות מבשלות ביחד" (להלן "האתר") הינו זירה וירטואלית שיתופית בתחום הבישול והאפיה עבור קהילת "אמהות מבשלות ביחד", אשר הוקם במטרה להעניק כלים לשיתוף וקבלת תכנים אותנטיים מהמטבח הפרטי ולשפר את החוויה של כל משתמשת בתחום זה.

בהיכנסך לאתר, הינך מתבקשת לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. כניסה לאתר ושימוש בו מהווים הוכחה לכך שקראת את תנאיו ואת מסכימה לכל האמור בו. במידה ואינך מסכימה לתנאים המפורטים במסמך זה, אנא הימנעי מלעשות שימוש באתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

 1. מבוא

האתר פועל בכתובת www.imaot.co.il ומופעל על ידי אמהות מבשלות ביחד (להלן: "הנהלת האתר" או "אמהות מבשלות"), ע.מ. 037707064.

האתר הינו זירת מידע וירטואלית הכוללת מתכוני בישול ואפיה, מוצרים ושירותים מעולם הבישול, המזון והמשקאות אשר הוקם במטרה להעניק למשתמשות בו את האפשרות לנהל, לשתף, להרכיב, לשפר ולשדרג מתכונים.  האתר מספק לגולשות באתר מגוון אפשרויות לניהול מתכונים, העלאת מתכונים אישיים, עיון במתכונים המופעים באתר (הן אשר הועלו על ידי אמהות מבשלות והן מתכונים אשר הועלו על ידי הגולשות עצמן), יצירת ספר מתכונים בהתאמה אישית שיורכב מהמתכונים באתר ו/או ממתכונים שיועלו ע"י המשתמשת עצמה,  יצירת  / הרכבת "רשימת קניות", עיון במאמרים מתחום הבישול ומעולם המזון והוספת תגובות, חוות דעת, טיפים מטעם הגולשות, במסגרת השימוש באתר, ניתנת למשתמשות האפשרות להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר, לרבות מנוע חיפוש מתקדם לאיתור תכנים. כמו כן, במסגרת שירותי האתר, משתמשות האתר תקבלנה גישה להדפסת קופונים ושוברי קניה לרכישת מוצרים רבים מתחומי המזון, המשקאות, הצריכה הביתית בכפוף לתנאים של כל עסק וספק. לעניין זה יודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי הנהלת האתר לא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים כלשהם למשתמשים. האתר או מי מטעמו אינם מעורבים כלל בתהליך ייצור, משלוח ו/או אספקת המוצרים של הספקים השונים המפורסמים באתר.

מובהר בזאת אמהות מבשלות שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית להסיר מידע, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

"אמהות מבשלות" משתדלת להביא למשתמשות האתר חומרים מגוונים ככל האפשר, תוך שמירה על ערכי משפחה "נקיים". ריכוז חומרים ומתכונים מתרבויות רבות התורמים העיקריים לאיכות וגיוון האתר.  המשתמשות באתר באות מכל קבוצות הרקע העדתי והדתי. על כן חל איסור חמור לפרסם תכנים פרובוקטיביים או העשויים להיחשב כלא הולמים (ובכלל זה מתכונים למסיבות רווקים / רווקים וכיוצא באלה בצורות אברי גוף מוצנעים או המרמזים על אלה). מטבע הדברים, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי המתכונים באתר יהיו כשרים או יעמדו בתקנים דתיים כלשהם. 

 1. הסכם בין המשתמשת באתר לבין האתר

הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בינך, המשתמשת, לבין אמהות מבשלות או מי מטעמה. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמשת קראה, הבינה והסכימה לכל התנאים שלהלן במלואם. 

הסכמה לתקנון- בעת ההרשמה לאתר על המשתמשת לסמן את התיבה המתאימה לצד הכיתוב "קראתי ואני מקבלת את תנאי השימוש באתר" ולהקיש על הכפתור "הרשמה" בתחתית המסך.
תחילת השימוש באתר, בתכניו לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים -(לרבות מסירת כל מידע לפרסום  באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו), מעידה על הסכמתה של המשתמשת ואישורה לאמור בתנאי  השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי "אמהות מבשלות" מעת לעת, הכל  כמפורט בתקנון זה, וכפופה ומותנית בכך שהמשתמשת תקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישומה לאתר, ואכן תעמוד בתנאים ובמגבלות  המפורטים בתקנון זה ותקיים אותם.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 1. השימוש באתר

השימוש באתר - על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר "אמהות מבשלות" להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמא: בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש.  אין לשנות, לסלף  או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

"אמהות מבשלות" מעניקה למשתמשת באתר, רישיון שימוש אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש  בתוכנה לצורך הזנת פרטיו וכן לתצוגה ולקבלת מידע (לרבות אפשרות להוריד מידע ולהדפיסו), וזאת בתנאי שיקפיד על קיום כל האמור בהודעות על זכויות  יוצרים וכל  ההודעות האחרות.

המשתמשת לא רוכשת זכויות כלשהן בתוכנת האתר, ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה, והיא לא תהא רשאית לעשות כל שימוש באתר "אמהות מבשלות" וביישומיו  מעבר לשימוש לצרכים שלה בלבד, וכן אינה רשאית לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

למען הסר ספק- אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers, Robots וכדומה, לשם   חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר "אמהות מבשלות",  ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים  מאתר "אמהות מבשלות".   בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל-  חל איסור קצירה, כך שהמשתמשת אינה  רשאית להפעיל  מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי האתר,  ולא תשתמש  באתר על מנת  לאסוף מידע על כל אדם אחר.  חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

איסור כנ"ל  אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

זכות שימוש - מפעילת האתר אינה בודקת את  זכותם של  המשתמשים באתר לפרסם את המידע באתר.

הקפדה על מסירת פרטים נכונים - המשתמשת מתבקשת לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים, מדויקים,  עדכניים ומלאים לגבי זהותה.

חובת הודעה על שימוש בלתי מורשה - אם קיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמשת, על המשתמשת להודיע על כך ל"אמהות מבשלות" באופן מיידי.

הזכות לשינוי ועדכון התנאים - לאמהות מבשלות או מי מטעמה שמורה הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. "אמהות מבשלות" תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמשת אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר אשר תפנה את המשתמשות לעיין בתנאים המתוקנים. עם זאת, אין בכך כדי להטיל כל חובה על "אמהות מבשלות" ובאחריותן הבלעדית של משתמשות האתר לבדוק  מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהן..  למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "אמהות מבשלות" ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו)  אגב ביצועם.

 1. תכנים המועלים לאתר על ידי משתמשות

האתר יעמיד לרשות המשתמשות את האפשרות לפרסם תגובות, חוות דעת, ביקורות ודעות על המאמרים, התכנים השונים והמתכונים השונים שמפורסמים באתר ורכיביהם, לפרסם דירוגי מתכונים ועסקים, לפרסם חוות דעת בדפי העסקים השונים, לפרסם טיפים מטעם המשתמשות ולקבל רעיונות מגוונים לתבשילים ומאפים חדשים ולשדרג את המתכונים הקיימים.

באתר מופעלת, בין היתר, מערכת דירוגים המשתמשות תוכלנה לדרג מתכונים ועסקים. הדירוג יופיע בתחתית המתכון או דף העסק. הדירוג במערכת מתאפשר לאחר ביצוע הרשמה לאתר, כאשר הדירוג נעשה על ידי המשתמשות ללא התערבות הנהלת האתר. בכל מחלוקת בנוגע לדירוג, ניתן לפנות להנהלת האתר אשר תשמש כבורר מוסכם וסופי באשר למחלוקת בנוגע לדירוג.

למען הסר ספק, הנהלת האתר אינה אחראית על תגובות המשתמשות ואינה מפקחת, עורכת או אחראית על התכנים, המצגים והמידע המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם וכן אינה מפקחת על התקשרויות אשר עשויות להיווצר בין המשתמשים לבין עצמם באמצעות האתר ו/או עם גורמים שלישיים. מטבע הדברים, הנהלת האתר אינה יכולה לדאוג כי התכנים שיועלו על ידי המשתמשות הנם תכנים מקוריים. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק אשר ייגרם לה ו/או למי מטעמה עקב פרסום פוגעני או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש כאמור לעיל.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובות ו/או פרסומים אשר אינם תואמים את מדיניותה או שעשויים להיות פוגעניים כאמור לעיל ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמשת מתחייבת ומצהירה כי תשמור על לשון נקייה ותימנע מפרסום תגובות המכילות תכנים (לרבות קטעי מלל, אודיו ו/או וידאו) בעלי אופי מטריד ו/או מאיים ו/או גזעני ו/או פוגעני ו/או מוציאות לשון הרע ו/או מסיתות ו/או מעודדות לביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות ו/או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או העשוי לפגוע ברגשותיהן של משתמשות אחרות וכן כל בקשה ו/או פניה אשר מטרה סיכול מטרותיה של "אמהות מבשלות". 

"אמהות מבשלות" לא תישא בכל אחריות לתגובות המשתמשות ולא תהיה לה כל חבות בקשר לתכנים ולמסרים של המשתמשות וכן לא תהיה לאמהות מבשלות כל אחריות בנוגע למצגים, התחייבויות, הצעות ליתן ו/או למכור שירות או נכס וכן לא תהא אחראית לכל נזק כספי או אחר הנובע מהסתמכות על אלה.

המשתמשת מתחייבת ומצהירה כי תימנע מפגיעה בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני.

המשתמשת מתחייבת לדווח להנהלת האתר על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או תגובה בלתי הולמת בה היא תתקל במהלך שימושה באתר.

 1. קניין רוחני

האתר כולל תכנים ומידע מקוריים, אשר "אמהות מבשלות" הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר "אמהות מבשלות" הינה בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, הסידור וההצגה של המידע, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

השימוש באתר אינו מקנה למשתמשת כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של "אמהות מבשלות" ו/או של צדדים שלישיים.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מ"אמהות מבשלות".

למען הסר ספק המשתמשת רשאית להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.  בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים אלקטרונים או אחרים לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

כן יובהר כי "אמהות מבשלות" הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני במתכונים המפורסמים על ידה לרבות ב"ספר המתכונים" המפורסם ו/או מודפס על ידה ואין להעתיק, לשכפל, לערוך או לבצע כל פעולה בלתי מורשית באלה ללא אישור מפורש בכתב מהנהלת האתר.

כל שימוש  הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון   המשתמשת  ללא כל   הודעה מוקדמת,  והמשתמשת  תישא בכל ההוצאות אשר יגרמו ל"אמהות מבשלות" ו/או ללקוחות "אמהות מבשלות" ו/או למשתמשת  עצמה בגין שימוש זה,  ו/או בגין סגירת חשבון המשתמשת,  וזאת - מבלי לגרוע מכל סעד  אחר המגיע ל"אמהות מבשלות" על פי ההסכם ועל פי הדין.

תכנים המועלים על ידי המשתמשות ושימוש בתכנים

בהעלאת תכנים לאתר ביוזמתך, המשתמשת, לרבות במסגרת תגובות, חוות דעת, טיפים, כן מתכונים אישיים, רשימת קניות וכיוצא באלה ("תכני המשתמשות"), את מצהירה כי את בעלת זכויות הקניין הרוחני בתכנים, וכי את נותנת ל"אמהות מבשלות" רישיון חינם, בלתי מוגבל, לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתכנים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי של אמהות מבשלות, וזאת בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום כלשהו, ומבלי שיהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי שימוש אלו ו/או של הוראות חוק זכות יוצרים ו/או של כל חוק אחר.

"אמהות מבשלות" רשאית לעשות כל שימוש בתכני המשתמשות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה היא רשאית לערוך את התכנים, להציג את תכני המשתמשות או את חלקם באתר ו/או באתרים אחרים, לעשות שימוש בתכני הגולשים לצורך יחסי ציבור ו/או כל צורך אחר, לרבות צרכים מסחריים, ולבצע כל פעולה הנדרשת לצורך הצגת התכנים כגון הקלטה, העתקה, אחסון, המרה, הפצה, שיווק, פרסום ושידור.

עריכת התכנים על ידי המשתמשת – מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמשת תהא רשאית ערוך את המתכונים המועלים על ידה לאתר, לבקש להסירם, להעתיקם, ולבצע כל פעולה השמורה לה כבעלת זכויות הקניין הרוחני במתכונים המועלים על ידה. כמו כן, המשתמשת תהא רשאית, מעת לעת במקרים חריגים בלבד, לבקש מ"אמהות מבשלות" להסיר תכנים אחרים כדוגמת חוות דעת, תגובות וכל תוכן אחר אשר העלתה לאתר. "אמהות מבשלות" תעשה כן על שיקול דעתה בלבד ובהתאם למדיניות האמהות מבשלות.

 1. פרסום התכנים בקבוצת הפייסבוק

אמהות מבשלות הינה פלטפורמה מורחבת אשר קמה לאחר ההצלחה הסוחפת לה זוכה הקבוצה "אמהות מבשלות ביחד" הפועלת  ברשת החברתית Facebook בכתובת https://www.facebook.com/groups/267964643356085.

מובהר בזאת כי כל התכנים אשר מועלים לאתר על ידי אמהות מבשלות וכן על ידי המשתמשות בעצמן ישותף ויפורסם בקבוצת הפייסבוק "אמהות מבשלות ביחד" ו/או "מטבח סגור – אמהות מבשלות ביחד". תכנים – לרבות מתכונים, תגובות למתכונים, חוות דעת, טיפים וכל תוכן אחר המועלה על ידי המשתמשת.

בשימוש והעלאת התכנים לאתר המשתמשת מסכימה ומאשרת כי התכנים אשר מועלים על ידה יפורסמו בקבוצות אלה ולא תהיה לה כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בתכנים בהתאם לאמור לעיל.

משתמשת אשר תחפוץ להסיר תכנים מקבוצת הפייסבוק תוכל לבקש זאת מ"אמהות מבשלות" על ידי פנייה לכתובת info@imaot.co.il בצירוף התייחסות מפורטת למקום הפרסום, תאריך הפרסום, שם המשתמשת והסיבה לבקשה. מוסכם כי ההחלטה הסופית בעניין נתונה לשיקול דעת "אמהות מבשלות" בלבד.

 1. מדיניות שמירה על פרטיות

הנהלת האתר שמחה להציע אפשרות לקבלת עדכונים אודות תכנים חדשים באתר, קופונים והטבות לגולשות האתר, מוצרים והשירותים המוצגים באתר, וכן לקבלת תכנים שיווקיים אחרים מטעם האתר באמצעות רשימת תפוצה. ההרשמה לרשימת התפוצה מתבצעת באמצעות מסירת שם וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמשת. כל הזמנה המתבצעת באמצעות האתר  וכן כל פעולה המחייבת רישום לאתר, לרבות האפשרות לדלות מידע מהאתר, העלאת תכנים, הזנת תגובות ומידע לאתר, הרכבת "רשימת קניות", הדפסת קופונים ושוברי קניה, הרכבה וצפייה בספרי המתכונים או הזמנת עותק מודפס של "ספר המתכונים שלי" כרוכה גם היא במסירת פרטים (להלן: "המידע").

המשתמשת מצהירה ומתחייבת כי המידע נמסר על ידה מרצונה החופשי בלבד, וכי הפרטים אותם מוסרת הם אמיתיים ומדויקים. כן יצוין כי פעולות התחזות הנן אסורות על פי הדין וייתכן שיש בפעולות אלה אף עבירות פליליות.

האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל המשתמשת, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו המשתמשת עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה. המשתמשת תוכל להימנע מקבלת קבצים אלה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן, אך חסימתם עלולה לגרום לכך שחלק מתכני האתר לא יהיו זמינים עבור אותה משתמשת.

שמירת המידע והשימוש בו

האתר רשאי לשמור במאגריו מידע זה, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמשת דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי, בכפוף להסכמת המשתמשת. המשתמשת מסכימה בזאת ומאשרת כי לא תהיה לה כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטים בהתאם לאמור לעיל.

 

אבטחת המידע

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמשת מסכימה כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמשת מוותרת על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

 

העברת המידע לצדדים שלישיים

מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמשת – אלא במקרים הבאים:

- במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למנהלי האתר למסור את המידע לצד שלישי.

- במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין אתר "אמהות מבשלות" או מי מטעמו.

- במקרה שהמשתמשת הפרה את תנאי השימוש באתר.

למען הסר ספק, מידע בסעיף זה אינו כולל את התכנים אשר מועלים לאתר ביוזמת המשתמשות במסגרת תגובות, חוות דעת, טיפים, מתכונים אישיים, רשימת הקניות, וכו'. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בתכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשות, לרבות שימוש מסחרי, כמובהר בסעיף קניין רוחני.

 

הסרת המשתמשת מרשימת התפוצה באתר

אם תבקש המשתמשת להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתה לכך על ידי פנייה לאתר.

 1. שימושים אסורים

המשתמשת מסכימה שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשות אחרים באתר. כמו כן, המשתמשת מסכימה שלא  להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא  לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

משתמשי האתר אינם רשאים להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או  בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיה או מהתחייבויותיה על פי הסכם זה ביוזמתה,  אלא באישור מראש ובכתב של "אמהות מבשלות". "אמהות מבשלות" מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשות, ביוזמת המשתמשות, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך. התקנון מיועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין כל מי שגולש באתר לאמהות מבשלות.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך הבעת או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מאיימים, ו/או שיש בהם משום עידוד לביצוע דבר אלימות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מפרים את החוק בכל דרך שהיא.

 1. הגבלת אחריות אמהות מבשלות

אמהות מבשלות משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שבתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר תיפולנה טעויות. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמשת בלבד. המשתמשת מוותרת על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר.

מנועי החיפוש באתר ותכנים המועלים על ידי צדדים שלישיים

באתר מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש מתקדם לאיתור תכנים מהאתר לרבות "מתכונים ממומנים" אשר דינם כדין פרסומת, וכן תכני פרסומות למגוון מוצרים ושירותים מסחריים וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמשות מוצרים ו/או שירותים באמצעות קופונים והטבות. אמהות מבשלות אינה מתחייבת לציין באתר את כל הנתונים של הצדדים כאמור, אינה מתחייבת כי המידע יהיה מלא ומעודכן ואינה מתחייבת לאמיתותו ו/או מהימנותו של המידע. אמהות מבשלות לא תשא בכל אחריות הנוגעת לשירותים או למוצרים אשר יוצעו על ידי צדדיים שלישיים בפרסומות או בכתבות יחסי ציבור באתר.

אמהות מבשלות מסירה אחריות באופן מלא ומוחלט מהצעות למכירה וקניה מטעם צדדים שלישיים, לרבות בין המשתמשות לבין עצמן. לאמהות מבשלות לא תהא כל אחריות בנוגע למצגים, התחייבויות, הצעות ליתן ו/או למכור שירות או נכס וכן לא תהא אחראית לכל נזק כספי או אחר הנובע מהסתמכות על אלה.

פרסום של צדדים שלישים באתר יהיה בהתאם לתנאים המפורשים בהסכם ההתקשרות של המפרסם עם האתר. השימוש בפלטפורמת הקופונים באתר תהא כפופה לתנאי ההתקשרות במסגרת "קיפודיל" כפי שיוצגו למפרסם.  קבלת הסכם זה מהווה תנאי מקדים להתקשרות עם האתר והמפרסם מבהיר כי הוא מסכים ומאשר את תנאי השימוש, בשינויים המחויבים, וכי לא תהא לו כל טענה כלפי האמהות מבשלות בקשר לתנאים אלה.

מבלי לפגוע באמור לעיל:

דף מידע של עסק ועדיפויות של פרסום

האלגוריתם של הצגת התוצאות מצוי בשליטת "אמהות מבשלות" ולא ניתן לבוא בטענות באשר לסדר הצגת תוצאות הפרסום או כל טענה נוספת בנושא.

תכנים המוצגים באתר אשר מקורם בצדדים שלישיים הנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

יובהר, כי במסגרת השימוש במנוע החיפוש המוצע באתר וחיפוש מתכונים בו וכן בדף הבית של האתר, תופענה תוצאות של מתכוני המשתמשות אך לא מתכונים מטעם מפרסמים או בעלי עסקים. לעסקים המפרסמים באתר תינתן האפשרות לפרסם "מתכון ממומן" במסגרת קמפיין פרסומי. כמו כן, הנהלת האתר תפרסם מעת לעת את "חמשת המתכונים המומלצים" ותפנה אליהם בדף הבית של האתר. כמו כן, ובכפוף לשיקול דעת "אמהות מבשלות",  לעסקים המפרסמים באתר תינתן האפשרות להעלות ולפרסם מאמרים באתר ואף לרכוש מאמר מומן אשר הפניה אליו תופיע בדף הבית. יובהר כי מתכונים ומאמרים אלה יתכן ויכילו מידע פרסומי וכל הסתמכות עליהם נעשית על שיקול דעתה הבלעדי של המשתמשת.

כל הסתמכות של משתמשת באתר על כל תוכן או מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפנייה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמשת ועל אחריותה הבלעדית.

אתרים מקושרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה לא נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו.

אמהות מבשלות או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמשת ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. כמו כן ומבלי לגרוע באמור, אמהות מבשלות או מי מטעמה לא תהא אחראית לטיב ו/או איכות המוצרים והשירותים הניתנים והמוצעים למשתמשת באתר על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה, הליכי הרכישה ו/או אספקתם, איכותם ו/או זמינותם של המוצרים ו/או השירותים כאמור.

היענות לפרסום - "אמהות מבשלות" אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר "אמהות מבשלות" תהיה היענות ו/או תהיינה תגובות לתכנים אלה, וכן היא אינה מתחייבת כי עסק או שירות זה או אחר באזור מסוים או בתחום מסוים יופיעו באתר,  ואינה מבטיחה כי ההתקשרות תהיה משתלמת ושמבקשי השירות ונתוני השירות הטובים/הטובים ביותר מהקיימים בישראל יחפשו\יפרסמו באמצעות האתר.

שליטה בפרסומים -  "אמהות מבשלות" אינה כותבת, בודקת, מוודאת, או מבקרת את תוכן הפרסומים שמועברים לאתר על ידי המשתמשות ו/או המפרסמים, וכן אינה בוחנת את האמיתות של ההודעות/הפרסומים ו/או את התאמתם לתיאורם ולסיווגם באתר, שכן הם נמסרים ו/או מעודכנים על ידי המשתמשות עצמן ו/או המפרסמים ו/או כל צד שלישי אחר, ללא כל חובת התערבות מצד הנהלת האתר. האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, חלה על מפרסמי ההודעות/הפרסומים בלבד.

זמינות האתר

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמשת מסכימה לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשת עקב כך.

אמהות מבשלות אינה מתחייבת כי כל הקישורים ודרכי יצירת הקשר שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשת לאתר האינטרנט או לערוץ מדיה ואנשי קשר פעילים.

פרסומת

"אמהות מבשלות" או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד "אמהות מבשלות" לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 

"אמהות מבשלות" בלבד רשאית לפרסם במסגרת אתר "אמהות מבשלות" מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות- ישירות ו/או באמצעות צד שלישי. פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שהמשתמשת תבחין ביניהם לבין תוכן הודעות האתר.

שירותי האתר עומדים לרשות המשתמשת בין היתר בתנאי שתסכים לצפות בפרסומות ובמסרים מסחריים.

"פונקצית טיימר" – אמהות מבשלות מעמידה לרשות המשתמשות שעון עצר ("טיימר") בו יוכלו לעשות שימוש בזמן הכנת המתכונים. הנהלת האתר אינה מתחייבת לפעילותו התקינה של שעון העצר וכן לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב השימוש בו, לרבות נזק לרכוש או נזק לגוף עקב הסתמכות על פעילותו הרצופה והשוטפת.

אבטחת פרטי המשתמשות

האתר מכבד את פרטיות המשתמשות,  ומפעיל מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידן ובכלל זאת לשמירה על סודיות המידע הנוגע לאמצעי התשלום. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשות אלא לפי תנאי שימוש אלה.

למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר או כל מקרה שאינו בשליטת האתר ו/או נובע מכח עליון. המשתמשת מסכימה כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. האתר לא יישא בשום אחריות לכל שימוש בלתי מורשה או שלא כדין שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם רכישה באתר. המשתמשת מוותרת על כל דרישה, תביעה או טענה נגד אתר "אמהות מבשלות" או מי מטעמו עקב כך.

 1. הזמנה באמצעות האתר

"ספר המתכונים שלי" הינו ספר מתכונים המותאם אישית על ידי המשתמשת. באתר "אמהות מבשלות" המשתמשת יכולה לבצע הזמנה לרכישת עותק מודפס של "ספר המתכונים שלי". בשלב זה, ניתן לבצע הזמנה להדפסת הספר באמצעות רכישה טלפונית. לאחר ביצוע ההזמנה, יישלח הספר למשתמשת לכתובת שהוזנה במסגרת הליך הרכישה, באמצעות דואר רגיל או דואר רשום או לסניף הדואר הקרוב לכתובת זו, בהתאם להחלטת המשתמשת ולמעט במקרים שבהם צוין אחרת על ידי המשתמשת.

 1. ביטול רכישה

מאחר והספר הנו מותאם אישית, אין באפשרות האתר לאפשר ביטול עסקה וזאת בהתאם לסעיף 6(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

 

 1. "קופונים" / שוברי קנייה

הדפסת שוברי קנייה או "קופונים" דורשת הרשמת המשתמשת לאתר וקבלת תנאי השימוש בו.

כל הסתמכות של משתמשת באתר על כל תוכן או מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפנייה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמשת ועל אחריותה הבלעדית.

מחיר המחירון ("המחיר הרגיל", לפני ההנחה נשוא השובר) של המוצר או שירות הרלבנטיים, הינו מחיר המחירון כפי שנמסר כאמור על ידי הספק. מחיר זה אינו משקף בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק ו"אמהות מבשלות" אינה אחראית וערבה לאמיתותו.

כל המחירים המוצגים בדפי הרכישה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

חלה עליך אחריות מלאה לוודא את התנאים והמגבלות החלים על אפשרות מימוש שוברי ההנחה לפי העניין ובכלל זה: מועדים ושעות בהם ניתן לממשם; תנאי אספקתם; האם השוברים כוללים הנחה גם ביחס לדמי משלוח או התקנה או עלויות נלוות למוצרים ו/או השירותים; זכאות מציג השובר לכפל מבצעים בבית העסק של הספק וכיו"ב.

יתכן כי בהתאם לתנאי הקופון יהיה עלייך להציגו לשם מימושו בבית העסק של הספק לפי המען המצוין בדף הרכישה ו/או בשובר. לשם כך עליך לשמור באחריותך המלאה והבלעדית את השובר עד למועד מימוש.

לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית שבמסגרתה תוכלי לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופת זו אין לשובר כל תוקף ותאבדי את זכאותך לצרוך המוצר ו/או השירות בהנחה כמפורט בו, מבלי שתהיי זכאית לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

מובהר כי התשלום בגין השובר יבוצע ישירות מול בית העסק ולא דרך אמהות מבשלות ביחד. מובהר כי אמהות מבשלות מאפשרת לעסקים ליצור קופונים דרך מערכת לניהול קופונים באמצעות אתר קיפודיל שבבעלותה.

 1. תשלומים באמצעות מערכת סליקה ורכישה באמצעות האתר

בשלב זה "אמהות מבשלות" אינה מאפשרת תשלום באמצעות באתר. עם זאת, אמהות מבשלות משקיעה מאמצים רבים לשפר את חווית המשתמשת ולכן פועלת לחיבור מערכת מאובטחת לסליקת תשלומים באמצעות כרטיסי חיוב וכן להרחיב את סל המוצרים אשר יהיה באפשרות המשתמשת להזמין באמצעות האתר.

לאחר חיבור האתר למערכת סליקה ו/או הזמנה ישירה של מוצרים על ידי אתר "אמהות מבשלות" יחולו תנאים אלה:

 1. חיוב משתמשות האתר יכול להתבצע במספר דרכים, כגון שימוש בכרטיס חיוב, באמצעות דף סליקה מאובטח של חברות הסליקה של כרטיסי החיוב או באמצעות שימוש בחשבון PayPal מאובטח.
 2. כל הזמנת מוצר המתבצעת באמצעות דף הסליקה של חברות סליקת כרטיסי החיוב או PayPal הינה מאובטחת בתקנים הנדרשים על ידי חברות האשראי. פרטי אמצעי התשלום ימחקו באופן אוטומטי ממערכת המחשוב של האתר לאחר ביצוע העסקה.
 3. לאחר אימות פרטי אמצעי התשלום של המשתמשת וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תועבר בקשת הרכישה של המשתמשת לספק של המוצר המבוקש. לאחר מכן, ינפיק האתר אישור הזמנה אשר תישלח למשתמשת באמצעות הדואר האלקטרוני ותכלול את מספר ההזמנה ואת פרטי המוצרים שהוזמנו באתר. כמו כן, יעביר האתר למשתמשת מספר סידורי וקישור לאתר אינטרנט שבאמצעותם יהיה ניתן לעקוב אחר סטטוס המשלוח של המוצר.
 4. אספקת המוצר - לאחר השלמת הליך הרכישה באתר, יישלח המוצרים על ידי הספק הרלוונטי למשתמשת באמצעות דואר רגיל או דואר רשום, בהתאם לכתובת שהוזנה במסגרת הליך הרכישה, או לסניף הדואר הקרוב לכתובת זו, למעט במקרים שבהם צוין אחרת על ידי המשתמשת. מובהר כי, למעט אם צוין אחרת בדף המוצר, מחירי המוצרים אינם כוללים את דמי המשלוח.
 5. כאמור, האתר איננו משמש כאתר מכירות והנהלת האתר לא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים כלשהם למשתמשות. על כן, האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע לאספקת המוצרים הינה של הספקים השונים.
 6. יודגש שזמן המשלוח הנקוב בדף של המוצר הינו זמן משלוח מוערך. האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע מפעילות האתר, לרבות במקרים הקשורים לפעילות של הספקים השונים ו/או במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה של הנהלת האתר, לרבות תקלות הנובעות מהשבתת רשות הדואר, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתו של האתר.

 

 1. ביטול רכישה

  משתמשת המעוניינת בביטול עסקת רכישה תוכל לשלוח בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@imahot.co.il, או באמצעות טופס "צור קשר".
   
  1. ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר:
  2. ביטול רכישה על ידי משתמשת לפני משלוח המוצר - במידה ומשתמשת מעוניינת לבטל עסקת רכישה לפני משלוח המוצר, תוכל לעשות זאת באמצעות בקשה מתאימה בכתב כאמור לעיל. במקרה זה, המשתמשת תקבל החזר של סכום העסקה לאמצעי התשלום.
  3. ביטול רכישה על ידי משתמשת לאחר משלוח המוצר - במידה ומשתמשת מעוניינת לבטל עסקת רכישה לאחר משלוח המוצר, תוכל לעשות זאת באמצעות בקשה מתאימה בכתב כאמור לעיל. ניתן לבטל את עסקת הרכישה מיום הזמנת המוצר ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. לא תתאפשר החזרת מוצרים שנעשה בהם שימוש או שאינם ארוזים באריזה מקורית בצירוף חשבונית הרכישה. במקרה בו משתמשת מעוניינת לבטל רכישה לאחר משלוח המוצר, על המשתמשת לדאוג להעברת המוצר להנהלת האתר באופן עצמאי או באמצעות שליח מטעמה ועל חשבונה. מובהר כי עם ביטול עסקת רכישה, המשתמשת תחויב בדמי ביטול בגובה עלות המשלוח ו 5% מערך העסקה או 100 ₪ - לפי הנמוך מבין השניים.
  4. לא ניתן לבטל רכישה של "ספר המתכונים שלי" או כל מוצר אשר הודפס או יוצר במיוחד עבור המשתמשת ולפי בקשתה.
  5. ביטול עסקה עקב פגם במוצר – על המשתמשת לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במקרה בו המוצר אותו קיבלה המשתמשת לא היה תקין בעת קבלתו, תוכל המשתמשת לבטל את עסקת הרכישה באמצעות בקשה מתאימה בכתב כאמור לעיל, תוך פירוט סיבת הביטול. ביטול הרכישה במקרה זה תתאפשר עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. משתמשת שתבקש לבטל עסקה עקב פגם  במוצר לא תחויב בדמי החזרה לספק או דמי טיפול. היה והתקבל מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע למשתמשת להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם המשתמשת תקבל את ההצעה, ישלח אליה מוצר חדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם תסרב המשתמשת לקבל את ההצעה, כספה יושב לה במלואו לאמצעי התשלום.
  6. ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר - מובהר כי במקרים מסוימים, רשאית הנהלת האתר לבטל הזמנה של מוצר באתר לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:
   1. במידה ותימצא כל טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו  וכיוב' שהופיעו באתר.
   2. במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש של הספקים השונים ו/או תוך פגיעה בצד שלישי.
   3. במידה שיתגלה כי הפריט אשר הוזמן לא נמצא במלאי אצל הספק הרלוונטי.
  7. הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר תימסר למשתמשת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש.
 2. הפרת תנאי השימוש

כאמור לעיל, "אמהות מבשלות" מעמידה לרשות המשתמשות זירה וירטואלית הכוללת תכנים ומידע מתחומי הבישול והאפייה במטרה להעשיר את עולם התוכן של המשתמשות, בכפוף לשימוש בהתאם לתנאים וההגבלות המפורטות לעיל ולהלן. שימוש רגיל "ונכון" בהתאם לתנאים אלה יתרום לכלל המשתמשים באתר. עם זאת, על מנת אמהות מבשלות מבקשת להבהיר את משמעויות הפרת תנאי השימוש ואת התחייבויות המשתמשת מצידה. המשתמשת באתר מתחייבת לשפות את האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידה, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו  על פי דין.

במקרה של הפרה כאמור, המשתמשת תפצה ותשפה את "אמהות מבשלות" ו/או את ספקי המידע שלה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר יגרמו ל"אמהות מבשלות" ו/או למי מטעמה על ידי המשתמשת כתוצאה מכך שהמשתמשת לא תקיים הוראות תקנון זה ו/או תפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמשת מסרה לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדל של המשתמשת, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

המשתמשת נותן בזאת את הסכמתה כי התחייבותה זו לשיפוי תחול בין אם "אמהות מבשלות" או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלם המשתמשת את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם קבלת הדרישה לכך בכתב על ידי "אמהות מבשלות". דרישת תשלום כנ"ל של "אמהות מבשלות" תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של "אמהות מבשלות" בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.   המשתמשת תהא מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי "אמהות מבשלות" ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמשת לנזק כאמור.   

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלה ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר "אמהות מבשלות", ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים  המסופקים על ידי "אמהות מבשלות", בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי  הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני  והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי  יו” ר  לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב-יפו.  

הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

הבורר  יהיה חייב בנימוק החלטתו.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל  עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל  הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

מיד עם תחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

המשתמשת מסכימה במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור ומוותרת בזה על כל זכות   להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות,  או מכל סיבה שהיא.

היה ו"אמהות מבשלות" תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא,  הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמשת, היא  תהיה רשאית לצרף את המשתמשת כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.

רישומי המחשב של הנהלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר "אמהות מבשלות"  יהוו ראיה לנכונות  הפעולות.  

השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים   ובהתניות הכלולים במסמך  זה.

קבילות בהליכים משפטיים - גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים תקנון זה במידה שווה, ובאותם תנאי החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

פרשנות תנאי השימוש

המשתמשת מסכימה כי אין לפרש את תנאי השימוש זה באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמשת שמורה לאתר.

כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמשת לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר ולא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמשות לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

פרטי התקשרות:

אמהות מבשלות ביחד, info@imaot.co.il
מחנה עדי 210, מיקוד 89550

כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כמצוין בטופס הזמנת השירותים המקוון/הידני וב"הסכם ההתקשרות"- (במקרים  בהם נחתם). כל הודעה שתישלח  לפי כתובות אלה ב'דואר רשום' תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור שבוע מעת שנשלחה.  

על מנת להבטיח כתובות מעודכנות – "אמהות מבשלות" והמשתמשת  מתחייבים להודיע זה לזה, על כל שינוי  בכתובותיהם. "אמהות מבשלות" תהא רשאית לציין את שינוי הכתובת בדף "צור קשר" באתר או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמשת כפי שנמסרה על ידה.

כל ההודעות שישלחו ל"אמהות מבשלות" יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד  אשר בו נתקבלו בפועל.