ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. לא ניתן לבטל את עסקה הכוללת מספר פריטים ביחס למי מהפריטים בנפרד. ביטול העסקה יעשה ביחס לכלל הפריטים והמוצרים שנכללו בעסקה.
 3. ביטול עסקה טרם שהמוצרים הכלולים בה נמסרו למשלוח תעשה על יד משלוח בקשה מתאימה לכתובת הדוא"ל של האתר info@imaot.co.il או באמצעות טופס 'צור קשר' שבאתר. הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמשת. בקשות שאינן בכתב או בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל. במקרה זה סכום העסקה יוחזר במלואו למשתמשת דרך אמצעי התשלום בו בוצע התשלום.
 4. האתר שומר על זכותו לבטל עסקה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה ללקוחה) מטעמים שונים, לרבות במקרה של טעות בפרטי ובמחירי המוצרים הכלולים בעסקה, במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים להספקה ע"י הספק ובמקרה שיגלה כי המשתמשת פעלה בניגוד לתנאי התקנון. הודעה על ביטול עסקה ע"י האתר תימסר לכתובת הדוא"ל של המשתמשת.
 5. לאחר שהמוצרים הכלולים בעסקה נמסרו למשלוח, ניתן לבטל את העסקה תוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת אישור על השלמת העסקה מהאתר. בקשת הביטול תתבצע בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל info@imaot.co.il ותכלול פרטים מלאים לגבי ההזמנה וזהות המשתמשת. עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי החיוב שמסרה המשתמשת בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח - לפי הנמוך מבין השניים. הזכות לביטול העסקה מותנית בכך שהמארז יוחזר על ידי המשתמשת לכתובת שתשלח למשתמשת באופן פרטני על ידי האתר באריזתו המקורית ומבלי שנפל במארז ובפריטים שבתוכו כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכות האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו הוא זכאי על פי כל דין.
 6. החלפת מוצר אפשרית תוך שבעה (7) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדוא"ל של האתר.
 7. המשתמשת מתבקשת לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה או להחלפת המוצר.
 8. הוראות אלו לא יחולו בקשר עם מוצרים אשר יוצרו במיוחד בעבור המשתמשת על פי מידות או דרישות מיוחדות. מוצרים אלו לא ניתנים להחזרה ועסקאות בהן לא ניתנות לביטול. בפרט לא ניתן לבטל רכישה של 'ספר המתכונים שלי' או של כל מוצר אשר הודפס או יוצר במיוחד עבור המשתמשת ולפי בקשתה.
 9. האתר לא יאפשר ביטול עסקה ולא יהא אחראי לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר למים, לחות, קרינה, חום או לכל לתנאים סביבתיים חריגים על ידי המשתמשת.
 10. האתר מתחייב לספק למשתמשת מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמשת לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח לאתר בכתב ומיד על כל אי התאמה או פגם, ולא יאוחר ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר.
 11. האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יתקן את הפגם או את אי ההתאמה או לחילופין יחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. בכל מקרה לא יוחלף מוצר פגום באחר טרם הגעת המוצר הפגום לחזקת האתר או מי מטעמו.
 12. במקרה בו אי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון או במקרה בו המשתמשת סירבה להצעת האתר לתיקון המוצר, כספה של המשתמשת יושב לה לרבות דמי המשלוח של המוצר אליה. בכל מקרה הגעת המוצר הפגום לחזקת האתר או למי מטעמו לשביעות רצון האתר היא תנאי להשבת הכספים ששולמו על ידי המשתמשת.
 13. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה לאתר יחולו על המשתמשת בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמשת, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.
 14. האתר שומר לעצמה את הזכות לבטל הזמנה בין היתר במקרים הבאים: טעות (לרבות טעות אנוש) בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר; הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמשת בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידה.