תקנון תחרות קינוחי כוסות - שבועות 2015

תקנון תחרות - "קינוחי כוסות - שבועות 2015" אמהות מבשלות ביחד

שם התחרות : קינוחי כוסות - שבועות 2015

עורכת התחרות: אמהות מבשלות ביחד / יערה דרור (להלן: "עורכת התחרות")

כתובת עריכת התחרות: משרדי "אמהות מבשלות ביחד", מחנה עדי 210, מיקוד 89550

תקופת התחרות:  

תחילת התחרות: 11 במאי 2015  

מועד סיום התחרות: 24 במאי 2015, כולל.

התחרות נערכת בשיתוף: "אסם"

על התחרות:

 1. התחרות הינה תחרות נושאת פרסים לחברות קבוצת הפייסבוק - "אמהות מבשלות ביחד" בכתובת https://www.facebook.com/groups/imaot.co.il.
 2. על מנת להשתתף בתחרות, על המשתתפת להתחבר לאתר האינטרנט של "אמהות מבשלות ביחד" אשר בכתובת www.imaot.co.il באמצעות חשבון הפייסבוק שברשותה ולפרסם  מתכון פרי יצירתה אשר יכלול בין רכיביו קינוחי כוסות, תוצרת "אסם" וכן תמונה בה היא מציגה את המתכון אשר יצרה. את המתכון המשתתפת תעלה דרך עמוד הוספת מתכון באתר ובפרמטר קטגוריה, תבחר ב- קינוחי כוסות (להלן: "אתר התחרות").
 3. המתכונים אשר יזכו לכמות הצפיות המרבית בדף המתכון באתר הקבוצה וכמות הלייקים הגבוהה ביותר בפוסט בקבוצה בפייסבוק על ידי חברות הקבוצה ייבחרו על ידי עורכת התחרות כמתכונים המנצחים והמשתתפות אשר העלו את המתכון תוכרזנה כזוכות בתחרות.
 4. במקרה של שוויון בניקוד זוכי התחרות, עורכת התחרות תבחר את הזוכה על ידי שקלול של מספר מאפיינים ובהם יצירתיות, מקוריות והשקעה.
 5. בין זוכות התחרות יוגרלו הפרסים המפורטים מטה.

תנאים להשתתפות בתחרות:

 1. חברות בקבוצת הפייסבוק "אמהות מבשלות ביחד" ופרופיל מאומת.
 2. המשתתפת הינה מעל גיל 18.
 3. המשתתפת תפרסם מתכון כאמור לעיל עד למועד הסופי לכניסה לתחרות (מועד סיום התחרות).
 4. המתכון נוצר על ידי המשתתפת עצמה.
 5. התמונה צולמה על ידי המשתתפת עצמה ו/או הינה בעלת הרשאה לעשות כל שימוש בה מצלם התמונה.

המשתתפת מצהירה,מאשרת ומסכימה כי:

 1. היא עומדת בכל התנאים המקדימים;
 2. היא בעלת כל זכויות הקניין הרוחני במתכון ו/או בתמונה ו/או בכל תוכן אשר יעלה על ידה ו/או מורשית לעשות כל שימוש בתכנים אלה;
 3. המשתתפת מאשרת לעורכת התחרות לבצע כל שימוש בתכנים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות, לרבות לצרכים פרסומיים ויחסי ציבור, ולפרסמם בכל אופן, ומבלי שהשימוש יזכה את המשתתפת בתשלום כלשהו ו/או הטבה כלשהי, למעט האפשרות לזכות בפרס כמתואר מטה ו/או מבלי שהשימוש יזכה את המשתתפת באזכור שמה כיוצרת התכנים;
 4. לא תהיה לה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לגבי אופן בחירת המתכונים הזוכים ו/או אופן השימוש בתכנים ו/או תנאי התחרות בכללותם;
 5. המשתתפת מסכימה לפרסום שמה באתר התחרות ו/או בכל אמצעי אחר על ידי עורכת התחרות.
 6. המשתתפת מודעת כי זכייתה בתחרות אינה מובטחת.

הזכיה בתחרות:

 1. עם גמר התחרות, עורכת התחרות תערוך ספירה של מספר הצפיות בדף המתכון וכמות ה"לייקים" באתר התחרות אשר קיבל כל מתכון ותכריז, תוך 3 ימים ממועד סיום התחרות בקבוצת הפייסבוק על הזוכות בתחרות.
 2. במקרה של שוויון בניקוד זוכי התחרות, עורכת התחרות תבחר את הזוכה על ידי שקלול של מספר מאפיינים ובהם יצירתיות, מקוריות והשקעה.
 3. מימוש הזכייה יהיה באמצעות משלוח.

הפרסים בתחרות:

 1. שלושת המתכונים המנצחים יזכו את המשתתפות אשר פרסמו אותם בפרסים הבאים:
  1. מקום ראשון - מיקסר BOSCH מדגם MUM 54920
  2. מקום שני - סט סירים יוקרתי Arcosteel
  3. מקום שלישי – תלושי רב תו בסך 500 ₪
 2. הפרס לזוכה במקום הראשון יסופק על ידי אסם. כל האחריות לאספקה תקינה של הפרס הינה בידי בוש.
  הפרס לזוכה במקום השני יסופק על ידי אסם. כל האחריות לאספקה תקינה של הפרס הינה בידי מילניום מרקטינג אינטרטרייד (1999) בע"מ.
  הפרס לזוכה במקום השלישי יסופק על ידי אסם. כל האחריות לאספקה תקינה של הפרס הינה בידי רב תו.
 3. הפרסים אישיים ואינם ניתנים להחלפה ו/או להמרה.
 4. פרס אחד לכל זוכה, פרסים ינתנו לזוכות בשלושת המקומות הראשונים בלבד.
 5. השתתפות בתחרות הזכיה בפרס תהיה כפופה לקיום תנאי התחרות והוראות כל דין.
 6. מימוש הפרס יהיה לאחר קבלת ההודעה מעורכת התחרות על זכיה בתחרותו והצגתה לספק הפרס.
 7.  במידה שמספר משתתפים העלו מועמדות זהה או דומה, יבחר חבר השופטים במשתתף הראשון שהציג את המועמדות. למען הסר ספק מובהר בהקשר זה, כי הרישומים שבידי עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למועדי הזנת הנתונים ו/או קליטתם, כמו לכל עניין אחר הקשור לתוצאות התחרות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כשלהם בקשר עם התחרות.
 8. הזוכים יקבלו הודעה במייל או בטלפון ויפורסמו בקיר התגובות ("WALL") בעמוד הפייסבוק.
 9. סמוך לאחר פרסום ההודעה על הזכייה, נציגים של העוזרת לעורכת התחרות ינסו ליצור קשר עם הזוכים לצורך תיאום מועד ומקום למסירת הפרסים, באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו המשתתפים, בעת העלאת המועמדות באתר הפעילות.
 10. מובהר בזה שהפרס הינו אישי לכל זוכה. לא ניתן להמיר ו/או לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את אופן מסירתו. לא ניתן להסב ו/או להעביר את הפרס לצד שלישי כלשהו. בעת קבלת הפרס יידרש הזוכה להציג תעודה מזהה, כתנאי לקבלתו.
 11. לעורכת התחרות שמורה הזכות, בכל עת ולפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את הפרס ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בעל ערך דומה.
 12. אם פרטי ההתקשרות של הזוכים, כפי שצוינו במועמדות, אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או אם לא ניתן יהיה לתאם מועד למסירת הפרס לא יאוחר מ-72 שעות ממועד ההודעה על הזכייה באתר התחרות ו/או במידה שייבצר מן הזוכה לממש את הפרס בהתאם ללוח הזמנים שקבעה עורכת התחרות לחלוקת הפרסים, עורכת התחרות תהיה רשאית לפסול זכייה של מועמד בפרס.
 13. בעצם קבלת הפרס, כל זוכה נותן את הסכמתו לפרסום דבר זכייתו בפרס, במסגרת הסיקור של התחרות באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט, וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד עורכת התחרות ו/או העוזרת לעורכת התחרות ו/או מי מטעמן.
 14. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס, לכך שהפרס יהיה לשביעות רצונו של הזוכה או ברמה לה הוא מצפה, או לכל עגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס. ככל שהפרס נהנה מאחריות של יצרן ו/או משווק או כיו"ב, תחול אחריות זו על הגורם שיתחייב לספק אותה, ולא על עורכת המבצע ו/או על מי מטעמה. המשתתפים פוטרים את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות ביחס לפרס.

 

חבילות התנסות:

 1. במסגרת התחרות ישלחו  ל-100 נרשמות ראשונות חבילות להתנסות לטובת הכנת המתכון כמרכיב או חלק שאמור לסייע להכין את המתכון. על הגולשות לשלוח מייל עם פרטיהן, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון וכתובת מייל לדוא"ל  - info@imaot.co.il.
 2. השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לקבלת דיוור ישיר כאמור. 

כללים נוספים:

 1. על המשתתפת למסור את פרטיה בלבד. אין למסור פרטים בדויים ו/או של משתתפות אחרות ללא הסכמתן.
 2. המשתתפת יכולה להירשם ולהשתתף בתחרות פעם אחת בלבד. משתתפת אשר תעלה מספר מתכונים תפסל / המתכון אשר זכה למרב הצפיות יחשב כמתכון אשר הגישה לתחרות.
 3. יש לשמור על שפה נאותה ולכבד את כל כללי אתר התחרות Imaot.co.il.
 4. עורכת התחרות תפרסם את שמות הזוכים באתר התחרות.
 5. עורכת התחרות אינה אחראית על תכני התחרות המועלים על ידי המשתתפות.
 6. עורכת התחרות רשאית להסיר תוכן של משתתפות ולאסור על התמודדות של משתתפות ו/או תכנים מסוימים, במקרה של הפרה של כללי התחרות, כללי האתר ו/או לעיל.
 7. עורכת התחרות רשאית לאסור ממשתתפת התמודדות ו/או להסיר תכנים, תגובות ו/או פרסומים אשר אינם תואמים את מדיניותה או שעשויים להיות פוגעניים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  המשתתפת מוותרת על כל טענה בעניין.
 8. באפשרות עורכת התחרות לשנות ו/או לקצר את זמני התחרות ללא כל הודעה מוקדמת ו/או לבטל את התחרות.
 9. באפשרות עורכת התחרות לשנות את הפרסים לפרסים שווי ערך ו/או לכל פרס אחר.
 10. ההשתתפות בתחרות אסורה על חברי הנהלת התחרות ו/או בני משפחותיהם ו/או עסק הפועל בשיתוף פעולה לעריכת התחרות.
 11. במקרה של זיוף, רמיה, הטעיה, עושק, עורכת התחרות תפסול אוטומטית את התמודדות המשתתפת ותכניה. המשתתפת תהא אחראית לכל נזק, לרבות נזקיה עצמה, אשר יגרמו ממעשיה.
 12. ההתמודדות בתחרות והפעולות הנדרשות למימוש הזכיה ו/או קבלת הפרסים, על כל שלביהן, תהא על אחריותן הבלעדית של משתתפות התחרות. עורכת התחרות לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם בקשר ו/או עקב השתתפות ו/או אי השתתפות בתחרות וכן לא תהא אחראית על פעולות המשתתפת החורגות מכללי התחרות.
 13. המשתתפת אחראית לפצות ולשפות צדדים שלישים על כל נזק אשר ייגרם באחריותה ו/או ברשלנותה, לרבות לפצות ולשפות משתתפות אחרות אשר פעולותיה מנעה מהן השתתפות תקינה בתחרות.
 14. הוראות תקנון זה גוברות על כל פרסום אחר הנוגע לתחרות.
 15. תקופת התיישנות בכל הנוגע לתחרות ו/או לפרס אשר יוענק בגינה הינה 6 חודשים ממועד סיום התחרות.

הסכמה לפרסום שם וקבלת דיוור פרסומי:

הרשמה ו/או התמודדות בתחרות מהווה הסכמת המשתתפת לשימוש בשמה ו/או בכתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה על ידה לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. עורכת התחרות ו/או שותפיה רשאים לשלוח אל המשתתפת דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי. המשתתפת מסכימה בזאת ומאשרת כי לא תהיה לה כל תביעה או טענה בגין שימוש בפרטים בהתאם לאמור לעיל.  ביכולת המשתמשת לשלוח בקשה להסרת פרטיה מרשימת התפוצה על ידי שליחת הודעה לכתובת Info@imaot.co.il.

התקנון כתוב בלשון נקבה אך פונה לשני המינים ותקף לנשים